January 11, 2016

בפגישה שהתקיימה לאחרונה עם בעל חברת ניהול, תאום ופיקוח פרויקטים שמענו את המשפט הבא: "טיב כתב הכמויות הוא בהתאם לרמת ההשקעה שמשקיעים בו..." וזו אמירה נכונה ב 100%.

כמובן שישנם גורמים נוספים המשפיעים על כך, לשם הדוגמה: טיב ומוכנות התכניות והמפרטים של המתכננים והיועצים השו...

Please reload

  • Facebook Basic Square