top of page

שירותי החברה

תקציב

בניית תקציב מבוסס מודל REVIT. התקציב מוצג ברזולוציה הנדרשת על פי השלב בו נמצא הפרויקט

בקרה תקציבית

בקרה תקציבית אחר הוצאות הפרויקט למניעת חריגות ועמידה בתכנון

כתב כמויות

כתב כמויות מדויק ומפורט הנבנה על פי דרישת הלקוח. כתב הכמויות מבוסס מודל REVIT.

עריכת מכרז

עריכת חוברת מכרז מפורטת

bottom of page